Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu                 Facebook_Swarzędz   FaceBook_Kobylnica  YouTube_WTZ  Skype_WTZ
style="border: 2px solid ; width: 32px; height: 32px;" alt="Skype_WTZ" src="images/ikonskype.jpg">


Sprawozdanie      Statut       Zarząd      KRS       RODO  

RODO - informacje

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku weszła w życie Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Ustawa reguluje zasady ochrony Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. L. Grajka -WTZ 62-020 Swarzędz os. Kościuszkowców 13          NIP 777 22 15 371

Jak się skontaktować z administratorem w celu uzyskania informacji na temat Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorem można skontaktować się pisemnie lub za pomocą poczty e-mail pod adresem: spdst@wp.pl 

 

Jak dbamy o bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Pana Marcina Mrozik, z którym można się skontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: spdst@wp.pl 

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do danych które Pani/Pana dotyczą, a które przetwarzamy?

Ma Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

·         żądania od Administratora sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych,

·         żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

·         żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

·         przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

·         cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe na stronie urzędu pod adresem www.uodo.gov.pl) w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, ponieważ spełniony został co najmniej jeden z poniższych warunków art. 6 ust. 1 RODO:

·         wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

·         przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

·         przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osoby fizycznej;

·         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w jednym lub wielu z poniższych celów:

·         w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – w celach każdorazowo określonych w treści zgody,

·         odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub zapytanie telefoniczne, realizacji działań o które się Państwo zwrócili lub przesyłania informacji, jeśli wyrazili Państwo na to zgodę,

·         realizacji umowy (w tym w celach kontaktowych niezbędnych do jej realizacji) lub podjęcia działań na Państwa żądanie w celu jej zawarcia,

·       świadczenia, utrzymywania i ulepszania usług,

·       realizacji celów statutowych stowarzyszenia,

·       obsługi dokumentacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

 

Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Państwa dane osobowe udostępniamy lub możemy udostępnić przede wszystkim: organom administracji publicznej i samorządowej, firmie księgowej, informatykowi i firmie świadczącej usługi konsultingowe w zakresie danych osobowych oraz outsourcing Inspektora Ochrony Danych. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z nami i wyłącznie z naszego polecenia. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji określonych powyżej zadań. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe zapewniają ich należyte bezpieczeństwo i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Jakie są zasady przekazywania Pani/Pana danych poza EOG?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.

Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Administrator nie będzie przechowywał Pani/Pana danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem (10 lat). W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania. W przypadku przetwarzania w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie – przez 1 rok od zakończenia korespondencji.

Jak możemy podejmować decyzje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe?

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje ani nie dokonuje się też na ich podstawie automatycznego profilowania.

Z poważaniem,

Barbara Kucharska

  

Kontakt

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI im. Leszka Grajka w Swarzędzu

Adres :      os. Kościuszkowców 13
                   62-020 Swarzędz

E-mail :      spdst@wp.pl

Telefon :    tel. (+48.61) 651 52 86            
                  fax. (+48.61) 651 88 68
                  tel. 604 45 46 75

NIP 777-22-15-371
REGON 631081837
KRS 0000021128
nr konta: 53 1020 4027 0000 1502 0358 4836